Special Food

Tàu hũ đá, trân châu, nước dừa

14,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, trân châu trắng, nước dừa

14,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, nếp cẩm, nước dừa

14,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa , nếp cẩm, nước dừa

15,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, trân châu đen, nước dừa

15,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, trân châu trắng, nước dừa

15,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, sương sáo, nước dừa

15,000₫

Special Food

Tàu hũ đá, bánh flan, nước dừa

17,000₫

Special Food

Tàu hũ dứa, bánh flan, nước dừa

18,000₫